تدریس ریاضی ششم از صفحه 40 تا 45 (یادآوری اعشار)

تدریس ریاضی ششم ابتدایی

از صفحه 40 تا 45

مبحث یادآوری اعشار و آخر فصل 2

دانلود درسنامه

دانلود بخش اول کتاب 📚 سیر تا پیاز 📚 ریاضی ششم

دانلود بخش اول کتاب 📚 سیر تا پیاز 📚 ریاضی پایه ششم

دانلود بخش اول کتاب سیر تا پیاز ریاضی ششم
دانلود بخش اول کتاب سیر تا پیاز ریاضی ششم

فصل اول: عدد و الگوهای عددی

کتاب اسکن شده با کیفیت عالی به صورت فایل pdf

شامل 21 صفحه درسنامه

دانلود کتاب

تدریس ریاضی ششم از صفحه 46 تا 50 (یادآوری ضرب و تقسیم اعشاری)

تدریس ریاضی ششم ابتدایی

از صفحه 46 تا 50

مبحث یادآوری ضرب و تقسیم اعشاری

دانلود درسنامه

تدریس ریاضی ششم از صفحه 26 تا 29 (جمع، تفریق و ضرب کسرها)

تدریس ریاضی ششم ابتدایی

از صفحه 26 تا 29

مبحث جمع، تفریق و ضرب کسرها

دانلود درسنامه

تدریس ریاضی ششم از صفحه 51 تا 56 (تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی)

تدریس ریاضی ششم ابتدایی

از صفحه 51 تا 56 کتاب

مبحث تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی

دانلود درسنامه

تدریس ریاضی ششم از صفحه 57 تا 60 (تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری)

تدریس ریاضی ششم دبستان

از صفحه 57 تا 60

مبحث تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری

دانلود درسنامه

تدریس ریاضی ششم از صفحه 30 تا 34 (ضرب و تقسیم کسرها)

تدریس ریاضی ششم ابتدایی

از صفحه 30 تا 34

مبحث ضرب و تقسیم کسرها

دانلود درسنامه

کاربرگ یادآوری اعداد اعشاری پایه ششم

درس ریاضی پایه ششم

کاربرگ یادآوری اعداد اعشاری

⭕️ ویژه پایه ششم

دانلود کاربرگ

پاسخنامه کاربرگ محاسبات کسرها تا پایان فصل ۲

درس ریاضی

پاسخنامه کاربرگ محاسبات کسرها تا پایان فصل ۲

⭕️ برای پایه ششم

دانلود پاسخنامه

پاورپوینت مطالعات ششم: تصمیم گیری چیست؟

پاورپوینت مطالعات ششم؛

درس 3 تصمیم گیری چیست؟
درس 4 چگونه تصمیم بگیریم

دانلود پاورپوینت