تدریس ریاضی ششم از صفحه 40 تا 45 (یادآوری اعشار)

تدریس ریاضی ششم ابتدایی

از صفحه 40 تا 45

مبحث یادآوری اعشار و آخر فصل 2

دانلود درسنامه

تدریس ریاضی ششم از صفحه 46 تا 50 (یادآوری ضرب و تقسیم اعشاری)

تدریس ریاضی ششم ابتدایی

از صفحه 46 تا 50

مبحث یادآوری ضرب و تقسیم اعشاری

دانلود درسنامه

تدریس ریاضی ششم از صفحه 26 تا 29 (جمع، تفریق و ضرب کسرها)

تدریس ریاضی ششم ابتدایی

از صفحه 26 تا 29

مبحث جمع، تفریق و ضرب کسرها

دانلود درسنامه

تدریس ریاضی ششم از صفحه 51 تا 56 (تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی)

تدریس ریاضی ششم ابتدایی

از صفحه 51 تا 56 کتاب

مبحث تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی

دانلود درسنامه

تدریس ریاضی ششم از صفحه 57 تا 60 (تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری)

تدریس ریاضی ششم دبستان

از صفحه 57 تا 60

مبحث تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری

دانلود درسنامه

تدریس ریاضی ششم از صفحه 30 تا 34 (ضرب و تقسیم کسرها)

تدریس ریاضی ششم ابتدایی

از صفحه 30 تا 34

مبحث ضرب و تقسیم کسرها

دانلود درسنامه

کاربرگ یادآوری اعداد اعشاری پایه ششم

درس ریاضی پایه ششم

کاربرگ یادآوری اعداد اعشاری

⭕️ ویژه پایه ششم

دانلود کاربرگ

ریاضی کاربرگ محاسبات با کسر تا پایان فصل۲ ششم

ریاضی
کاربرگ محاسبات با کسر تا پایان فصل۲
ششم
⭕️ کاربرگ کلاس ششم دبستان

دانلود کاربرگ

📗 تصاویر ریاضی برای وسایل کمک آموزشی و دست ورزی

📗 تصاویر ریاضی برای وسایل کمک آموزشی و دست ورزی
به صورت تصویر قابل چاپ و برش
در قالب فایل pdf
ریاضی ششم

دانلود تصاویر

کارنامه ماهانه در قالب ورد (word) قابل ویرایش و مناسب برای هر پایه

کارنامه ماهانه در قالب ورد (MS Word)
قابل ویرایش و مناسب برای هر پایه

دانلود فایل کارنامه

کاربرگه تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط و اعشار

کاربرگه تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط و اعشار

دانلود کاربرگ