سلام هم خانواده اتحاد چی میشه؟

سلام هم خانواده اتحاد چی میشه؟

———————————————-

کلمه اتحاد به معنی یکی شدن است وهم خانواده اتحاد کلمات وحدت، متحد، واحد، اتحادیه، وحید، احد و موحد هستند. مترادف اتحاد در انگلیسی unification و alliance است. در ترکی birlik گفته می شود. کلمه اتحاد در موضوعات مختلف به کار برده می شود.

هم معنی های کلمه اتحاد: ائتلاف، اتصال، اتفاق، پیوستگی، پیوند، توافق، وحدت، همبستگی، هم‌دستی، همدلی، همراهی، یکدلی و یگانگی

مخالف های کلمه اتحاد: اختلاف، نفاق، انفصال، مخالفت، ناسازگاری و پراکندگی

———————————————-

هم خانواده اتحاد:

متحد
وحدت
واحد

———————————————-

مگه تو کلمات هم خانواده 3 حرف مشترک یا ریشه نباید پشت سر هم بیاد؟ پس چرا هم خانواده اتحاد اینجوریه؟

———————————————-

اونجا اعلال داریم از نوع مثال

———————————————-

اســتــاد درواقــع اوتــحــاد بــوده درســتــه ؟

———————————————-

چون کلمه عربی هست اصل کلمه اوتحاد بوده

———————————————-

هم-خانواده-اتحاد
هم خانواده اتحاد

———————————————-

به روی دو عینی 😂😂
👏👏

———————————————-

قــوربــانــام مــهســاجــانــ😘😘

———————————————-

ســپــاســگــزارم 🙏😄

———————————————-

استاد خوبین لایک بر شماست استاد نوشته های شما برام با یه فونت عجیب میاد ؟

———————————————-

ســلــام مــمــنــونــم اســتــادوبــرادربــزرگــوارم
تــنــظــیــمــات مــوبــوگــرام فــونــتــش راعــوض ڪــردم

———————————————-

تشکر در درس سوم فارسی (داستان من و شما) این کلمه رو به عنوان هم خانواده ی پیوستگی به بچه ها میگم.

———————————————-

تشکر از همکاران

———————————————-

کدوم قسمته . تنوعی هست☺️

———————————————-

قــســمــت تــنــظــیــمــات ظــاهرے
فــونــت بــریــد انــواع فــونــت هاهســتــ

جزوه فارسی ششم: درس ششم (ای وطن)

جزوه فارسی کلاس ششم
درس ششم (ای وطن)

به همراه معنی، هم خانواده و مخالف

دانلود جزوه

 

📝📝 بخشی از جزوه بدون نیاز به دانلود 📝📝

معنی بیت ها:
*ای سلامم، ای سرودم ای نگهبان وجودم ای غمم تو، شادیام تو مایهی آزادیام تو…… ای وطن! ای وطن! معنی: ای وطن! تو سلام و شعر و آوازِ من هستی و در برابر دشمن از فرهنگ، هستی و تاریخِ ما محافظت میکنی. ای وطن! در همه حال، چه غم و چه شادی، به یادِ تو هستم. تو سبب آزادی و رهایی من هستی. نکتهی آرایهای: تو [وطن] مانند نگهبان: تشبیه
* ای دلیل زنده بودن ای سرودی صادقانه ای دلیل زنده ماندن
جان پناهی جاودانه ….. ای وطن! معنی: ای وطن! تو انگیزهی بودن من هستی و مانند شعری بیریا و صمیمی هستی. ای وطن! تو انگیزه و دلیل زندگی کردن من هستی و همیشه سبب آرامش و امنیّت من و پناهگاه من میباشی . نکتهی آرایهای: تو [وطن] مانند سرودی صادقانه: تشبیه منادای محذوف میباشد؛ »وطن« منادا نیستند، بلکه واژهی »سرود«و »دلیل« نکتهی دستوری: در این مصراعها، واژههای یعنی: ای [وطن] که دلیل زنده بودن [هستی] یا ای [وطن] [مانند] سرودی صادقانه [هستی]. * همچو رویش در بهاران همچو جان در هر بدن مثل بوی عطر گلها مثل سبزی چمن …. ای وطن! معنی: ای وطن! تو مانند گیاهانِ بهاری هستی که میرویند و زندگی را آغاز میکنند و مانند روح و جان هستی که به همه زندگی میبخشی. ای وطن! تو مانند گلهای خوشبو و معطّر هستی و مانند چمنزاران سرسبز و شاداب میباشی. نکتهی آرایهای: همچو رویش در بهاران: تشبیه / همچو جان: تشبیه / مثل بوی عطر گلها: تشبیه / مثل سبزی چمن: تشبیه * مثل راز شعر حافظ مثل آواز قناری همچو یاد خوشترینها همچو باران بهاری …. ای وطن! معنی: ای وطن! تو مانند رازِ فالِ شعرهای حافظ و مثل آواز قناری عاشق، جذّاب و ارزشمندی. تو مانند خاطرههای خوش و به یادماندنی هستی و مانند باران لطیف و پاک بهاری میباشی. نکتهی آرایهای: در همهی مصراعها، تشبیه وجود دارد. * مثل غم در مرگ مادر
مثل کوه غُصّههایی مثل سربازان عاشق قهرمان قصّههایی …. ای وطن! معنی: ای وطن! غم تو مانند غمِ از دست دادن مادر، دردناک و مانند کوهی از غُصّه و اندوه میباشد که روزگار بیوفا، تو را گرفتار این رنجها کرده است. ای وطن! تو مانند سربازان عاشقی که دلیرانه و قهرمانانه در برابر دشمنان، دفاع کردهاند؛ سرافراز و سربلند ایستادهای. نکتهی آرایهای: مثل غم، مثل کوه و مثل سربازان عاشق: تشبیه * همچو آواز بلندی از بلندیهای پاک با غروری، با گذشتی باوفایی همچو خاک …. ای وطن! ای وطن! معنی: ای وطن! تو مانند آواز بلند و رسا که پاک و لطیف است، سزبلند و با افتخار هستی و از خودگذشتگی داری و مانند خاک باوفا میباشی. ای وطنِ من …. نکتهی آرایهای: در این مصراعها، وطن به آواز بلند و خاک، تشبیه شده است.

پیام درس:
این درس به ستایش وطن میپردازد و آن را مایهی نجات و پناهگاهِ خود میداند. شاعر در این شعر به وطنش، افتخار می‌کند چون که وطن انسان، سبب افتخار و سربلندی آنهاست، بنابراین باید قدر وطن را بدانیم و آن را گرامی بداریم.

تاریخ ادبیات:
نادر ابراهیمی ( دور « ،» کلاغها و سنجاب « نویسنده و سینماگری که با داستانهای کودک و نوجوان، فعّالیّتهای فرهنگیاش را آغاز کرد. و …. بعضی » نوسازی حکایتهای خوب قدیم برای کودکان « ،» قصّههای سار و سیب « ،» قصّههای ریحانه خانم « ،»از خانه نوشت. پس از 1341در سال » خانهای برای شب « از کتابهای کودک و نوجوان از آثار اوست. نخستین کتابش را به اسم نوشت. » سه دیدار با مردی که از فراسوی باور ما آمد «انقلاب، زندگی امام خمینی (ره) را با نام

معنی حکایت:
* بدان که مردم از سه جنساند: معنی: آگاه باش که انسانها از سه دسته تشکیل شدهاند: – بدان: آگاه باش – جنس: دسته، گروه * بعضی چون غذا هستند که وجودشان برای ما لازم است. معنی: بعضی همانند غذا هستند که برای ادامهی زندگی به وجود آنها نیاز داریم؛ یعنی زندگی بدون آنها امکانپذیر نیست. مانند غذا): تشبیه₌( نکتهی آرایهای: چون غذا * و بعضی چون دارو هستند که فقط گاهی به آنها نیاز داریم. معنی: بعضی دیگر مانند دارو هستند که هر وقت دچار مشکل و گرفتاری میشویم، به کمک ما میآیند و مشکلات را برطرف میسازند. مانند دارو): تشبیه₌( نکتهی آرایهای: چون دارو * و برخی دیگر مانند بیماری هستند که ما هرگز به آنها نیاز نداریم، ولیکن گاهی گرفتارشان میشویم که در چنین هنگامی باید صبر و تحمّل داشته باشیم تا به سلامت از دست آنها، رها شویم. معنی: دستهای دیگر مانند بیماری هستند که ما هرگز به وجود آنها نیاز نداریم، چون که سراسر درد و رنج هستند، امّا گاهی گرفتار آنها میشویم که در چنین هنگامی باید با صبر و حوصله از کنارشان بگذریم و برای همیشه از دست آنها، رها شویم. نکتهی آرایهای: مانند بیماری: تشبیه

پیام حکایت:
به نظر شما چه کسانی وجودشان مانند غذا برای ما ضروری است؟
منظور دوستانی است که یک رنگ و صمیمی هستند. این دوستان همیشه در هر کاری به کمک ما میآیند و به زندگی ما آرامش و آسایش میبخشند، بنابراین وجود این افراد برای ما لازم و ضروری است.

تاریخ ادبیات:
امام محمّد غزالی ( امام ابوحامد محمّدبن محمّد غزالی از دانشمندان معروف دورهی سلجوقی است. وی در فقه و حکمت کلام سرآمد روزگار خویش بود. پدرش مردی بافنده بود و برخی لقب غزالی را به مناسبت پیشهی او میدانند غزّالی به مدّت پنج سال در اشاره » احیاء علومالدّین «و » نصیحةالملوک « ،»کیمیای سعادت« مدرسهی نظامیّه تدریس میکرد. از آثار او میتوان به کرد. کیمیای سعادت کتابی است از امام محمّد غزالی دربارهی اصول دین اسلام که در آخرین سالهای قرن پنجم هجری نوشته شده است.

جزوه فارسی ششم: درس چهارم (داستان من و شما)

جزوه فارسی کلاس ششم
درس چهارم (داستان من و شما)

به همراه معنی، هم خانواده و مخالف

دانلود جزوه

 

📝📝 بخشی از جزوه بدون نیاز به دانلود📝📝

معنی نثرها:
* بر زبان همهی آنان جاری بودهام.
معنی: همیشه، در هر دورهای رواج داشتم و به کار میرفتم.
* پیمان محبّت بستهایم و به هم پیوستهایم.
معنی: در بین ما مهر و دوستی برقرار است و با هم متّحد و یکپارچه هستیم.

پیام درس:
در این درس به ارزش نهادن به زبان رسمی کشور (زبان فارسی) تأکید شده است؛ بنابراین، تمام توان خود را برای پیشرفت و باروری زبان فارسی، به کار بگیریم تا همیشه در طول تاریخ، سرافراز و سربلند باشد. ما به عنوان دانشآموزان ایرانی باید رسمالخط و مفاهیم این زبان را با دقّت درک کنیم تا در سرافرازی آن، سهمی داشته باشیم.

معنی شعر:
علم، چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست، نادانی 1بیت معنی: هر قدر که علم را بیشتر یاد بگیری، وقتی که به آن، عمل نکنی، نادان هستی. – چندان که: هرقدر که ، حرف ربط است. »وقتی که«و »زمانی که«به معنی »چون« نکتهی دستوری: : نه مُحقّق بُوَد نه دانشمند چارپایی بر او کتابی چند 2بیت معنی: عالِم بیعمل نه محقّق است و نه دانشمند، بلکه مانند حیوانی است که چند کتاب را بر او بار کردهاند. – محقّق: تحقیق کننده / چارپا: چهارپا مانند خر و اسب : آن تهی مغز را چه علم و خبر که بر او هیزم است یا دفتر 3بیت معنی: آن انسان نادان و کم خرد، نمیداند که آن چیزی را که حمل میکند، کتاب است یا هیزم. – تهی مغز: نادان و کم خرد / هیزم: چوب / دفتر: در این بیت به معنی کتاب است.

پیام شعر:
علم و دانش اگرچه مهم است، باید با تلاش و عمل همراه باشد. علمِ بدون عمل ارزشی ندارد و به قول سعدی: عالِم بیعمل مثل زنبورِ بیعسل است؛ یعنی ارزش و اعتباری ندارد؛ بنابراین دانشمند واقعی آن کسی است که علاوه بر داشتنِ علم و دانش، عملگرا باشد.

جزوه فارسی ششم: درس سوم (هوشیاری)

جزوه فارسی کلاس ششم
درس سوم (هوشیاری)

به همراه معنی هم خانواده و مخالف

دانلود جزوه

 

📝📝 برخی از مطالب جزوه بدون نیاز به دانلود 📝📝

پیام درس:

همانطوری که از اسم درس پیداست؛ این درس بر دانایی و هوشیاری انسانها تأکید دارد. این درس به ما میآموزد که قبل از این که دست به کاری بزنیم باید دربارهی آن، فکر بکنیم و بدون اندیشه و فکر، کاری را شروع نکنیم. فکر و اندیشه میکرد (کمی هوشیارتر »باز« اگر آن پادشاه، بر خشم خودش، مسلّط میشد و در برابر آن حرکات از پادشاه، »باز«بود) نیازی نبود باز را بکشد و بعد از آشکار شدن حقیقت، غم و غصّه بخورد. در این درس، را میتوانیم نماد انسانهای آگاه و خردمند، به »باز«هوشیارتر بود؛ اما پادشاه، آن اندازه، هوش و خرد را نداشت. حساب بیاوریم.

تاریخ ادبیّات:

حسن بن علی بیهقی سبزواری واعظ، ملقّب به کمالالدّین، دانشمند، واعظ و نویسندهی معروف بود. وی در علوم فتوّت نامهی «و » روضة الشّهدا « ،»انوار سهیلی«دینی و معارف الهی و ریاضیات و نجوم، دست داشت. کتاب از آثار اوست. »سلطانی

معنی بیتها:

با این که سخن به لطف آب است کم گفتنِ هر سخن، صَواب است 1 بیت  معنی: با این که سخن مانند آب با طراوت و شادیبخش است امّا درست آن است که کمتر حرف بزنیم. تشبیه ← نکتهی آرایهای: سخن مانند آب است. : آب ارچه همه زُلال خیزد از خوردن پُر، مَلال خیزد 2 بیت  معنی: اگرچه آب، صاف و گوارا است، زیاد خوردِن آن، سبب آزردگی و ناراحتی میشود. : کم گوی و گزیده گوی چون دُر تا ز اندکِ تو، جهان شود ُپر 3 بیت  معنی: کم حرف بزن امّا سخنان پسندیده و ارزشمند بگو تا سخنان ارزشمند تو همهی جهان را فرا گیرد. تضاد / کُلّ بیت، ضربالمثل است. ←تشبیه / اندک و پُر ← نکتههای آرایهای: چون ُدر متمّم میباشد. »دُر«به معنی مثل و مانند، حرف اضافه است و »چون« نکتهی دستوری: : لاف از سخن چو دُر توان زد آن خشت بُود که پُر توان زد 4 بیت  معنی: به خاطر سخنان ارزشمند و پسندیده میتوان خودستایی کرد و به خود نازید چون سخن بیهوده مانند خشت بیارزش است که فراوان دیده میشود. تضاد / این بیت، ضربالمثل است. ← تشبیه / دُر و خشت ← مانند مروارید) ₌ نکتههای آرایهای: چو دُر( به معنی مثل و مانند، حرف اضافه است نه حرف ربط. »چو« نکتهی دستوری: : یک دسته گُلِ دماغ پرور از خرمن صد گیاه، بهتر 5 بیت معنی: یک دسته گل خوشبو و زیبا از صد دسته گیاهِ بیارزش بهتر است. تضاد← نکتهی آرایهای: یک و صد بعد از بهتر، حذف شده است. / گل »است« نکتهی دستوری: کُلِ بیت از یک جمله تشکیل شده است که فعل ترکیب وصفی ← دماغپرور

پیام شعر:

نظامی در این شعر به انسانها توصیه میکند که بدون فکر حرف نزنند؛ یعنی اوّل فکر بکنند و بعد سخنانی بگویند که با ارزش است؛ زیرا سخن سبب آشکار شدنِ شخصیّت انسانها میشود؛ بنابراین باید از سخنانِ بیهوده و بیارزش دوری کرد.

دانلود 7 کتاب کلاغ سفید گام به گام ششم دبستان

دانلود رایگان کتاب کامل کلاغ سپید (7 کتاب) گام به گام ششم دبستان به صورت pdf

هفت کتاب کلاغ سپید ششم دبستان
کتاب کلاغ سپید ششم ابتدایی

ویرایش جدید، چاپ 95-96

شامل دروس ریاضی، علوم تجربی، فارسی، نگارش، مطالعات اجتماعی، هدیه های آسمان، آموزش قرآن، تفکر و پژوهش

439 صفحه در یک فایل پی دی اف (pdf) رایگان

دانلود 7 کتاب کلاغ سپید ششم ابتدایی

📚 فایل صوتی فارسی 🔴 حماسه هرمز

شنیدن و دانلود فایل صوتی درس حماسه هرمز فارسی ششم

📚 فایل صوتی فارسی
🔴 حماسه هرمز

دانلود مجموعه آزمون های عملکردی پایه ششم

مجموعه آزمون های عملکردی پایه ششم
شامل:

🔴26 آزمون ریاضی ششم📃
🔵 9 آزمون علوم ششم📃
🔴 7 آزمون مطالعات ششم 📃
🔵 2 آزمون فارسی ششم📃

دانلود مجموعه سوالات

آزمون ماهانه فارسی آبان ماه درس ۱ تا ۵ ششم دبستان

آزمون ماهانه
فارسی
آبان ماه
درس ۱ تا ۵

ششم دبستان

دانلود سوالات