سوالات متن درس پنج اجتماعی ششم

دانلود سوالات متن درس پنج (عوامل موثر در کشاورزی) کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی به همراه پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات

 

متن سوالات (پیش نمایش بدون نیاز به دانلود)

کامل کنید… . – بخش عمدهی غذای انسانها از راه ……………… ……………بهدست میآید 1 . – سیب زمینی از نظر شرایط آب و هوایی با مناطق …………………………..سازگاری دارد 2 . – به دلیل تنوع در ……………. …………………در کشور ما محصولات مختلفی کشت میشود 3
درست یا نادرست… – خاک همه زمینها قابل کشت نیست. 4 – دشتهای هموار، خاکهای مناسبی برای کشاورزی نیستند. 5 – بخش وسیعی از کشور ما در منطقهی خشک و نیمهخشک قرار دارد. 6
پاسخ کوتاه دهید… – عوامل مؤثر بر کشاورزی را نام ببرید. 7 – چند نمونه از خاکهایی که استعداد کشاورزی ندارند را نام ببرید. 8 – برای خاکهای مناسب کشاورزی چند نمونه خاک مثال بزنید. 9 – عوامل انسانی مؤثر بر کشاورزی را نام ببرید. 10 – مواد مورد نیاز کشاورزی شامل چه چیزهایی میشود؟ 11 – انسانها بخش عمدهی غذای خود را از چه راهی بهدست میآورند؟ 12 – مراحل عمدهی کشاورزی را نام ببرید. 13 – عوامل طبیعی مؤثر در کشاورزی را نام ببرید. 14 – قسمت وسیع کشور ایران از نظر میزان بارندگی در چه منطقهای قرار گرفته است؟ 15
1

پاسخ کامل دهید… – در چه زمینهایی کشاورزی امکانپذیر نیست؟ 16 – در چه زمینهایی میتوان محصول فراوان بهدست آورد؟ 17 – یک محصول منطقه سردسیر و یک محصول ناحیه معتدل و مرطوب را نام ببرید. 18 – آب مورد نیاز کشاورزی چگونه تأمین میشود؟ 19 – در کشاورزی به چه نیروهای کاری نیازمندیم؟ 20 – سرمایه چه تأثیری در کشاورزی دارد؟ 21 – از ابزار کشاورزی در چه کارهایی استفاده میشود؟ 22 – چگونه میتوانیم از کشاورزان خوب کشورمان حمایت کنیم؟ 23
انتخاب کنید… – مراحل کشاورزی به ترتیب کداماند؟ 24 )برداشت، کاشت، داشت 4 )داشت، کاشت، برداشت 3 )کاشت، داشت، برداشت 2 )کاشت، برداشت، داشت 1 – کدام گزینه شامل مجموعه فعالیتهای مرحلهی کاشت نیست؟ 25 )آمادهسازی زمین 4 )آبیاری 3 )اصلاح خاک 2 )بذرکاری 1 – سمپاشی، درو کردن، کود دادن، بذر پاشیدن به ترتیب فعالیتهای کدام مرحله از مراحل کشاورزی هستند؟ 26 )کاشت، کاشت، داشت، برداشت 2 )کاشت، داشت، داشت، برداشت 1 )داشت، برداشت، کاشت، کاشت 4 )داشت، برداشت، داشت، کاشت 3 به ترتیب با کدام آبوهوا سازگار هستند؟ » درخت خرما، سیبزمینی، برنج و گندم « -27 )گرمسیر، سردسیر، مرطوب، سازگار با همه نوع آبوهوا 2 )گرمسیر، سازگار با همه نوع آبوهوا، مرطوب، گرمسیر 1 )گرمسیر، مرطوب، مرطوب، گرمسیر 4 )گرمسیر، مرطوب، مرطوب، سازگار با همه نوع آبوهوا 3 – بخش وسیعی از کشور ما در چه مناطقی قرار دارد؟ 28 )خشک و نیمهخشک 4 )جنگلهای وسیع و مرطوب 3 )خشک و بیابانی 2 )خشک و مرطوب 1 – کدام مورد خاک استعداد کشاورزی را ندارد؟ 29 )جلگهها و خاکهای نمکی 2 )خاکهای آبرفتی، دشتهای ناهموار 1 )خاکهای آهکی و نمکی 4 )خاکهای آبرفتی و خاکهای آهکی 3 – کدامیک از عوامل زیر باعث شده میوهها و سبزیجات در ایران خوش عطرتر و خوشمزهتر باشند؟ 30 )خاک خوب 4 )آفتاب فراوان 3 )هوای معتدل 2 )باران فراوان 1
2

پاسخنامه سؤالات درس پنجم مطالعات اجتماعی ششم
آب و هوا 3 سردسیر 2 کشاورزی 1 درست 6 نادرست 5 درست 4 خاکهای آهکی یا نمکی در نواحی خشک 8 عوامل طبیعی و عوامل انسانی 7 نیروی کار، سرمایه، ابزار و مواد 10 دشتهای هموار یا جلگهها 9 کشاورزی 12 بذر، کود، سم 11 1 – برداشت 3 – داشت 2 – کاشت 1 13 – آب و هوا 3 – آب 2 – خاک 1 4 خشک و نیمه خشک 15 کوههای بلند و مرتفع کشور ما، زمینهای پرشیب و سنگلاخ، خاکهای آهکی یا نمکی در نواحی خشک 16 دشتهای هموار یا جلگهها که خاک آبرفتی و حاصلخیز دارند. 17 منطقهی معتدل و مرطوب: برنج ، منطقهی سردسیر: سیبزمینی 18 از آب باران، رودها و در بعضی نواحی از آبهای زیرزمینی که از راه کندن چاه یا قنات، به مزرعهی کشاورزی 19 هدایت میشود. افرادی ماهر که بتوانند کارهای کشاورزی را انجام دهند، مانند کشاورز، آبیار، علفچین و مهندس کشاورزی. 20 باید پول داشته باشیم تا مواد و ابزار مورد نیازمان را خریداری کنیم. اگر سرمایهی ما کم باشد، میتوانیم با دیگران 21 شریک شویم یا وام بگیریم. شخم زدن، آبیاری، درو کردن، کندن علفهای هرز 22 با خرید و مصرف محصولات کشاورزی ایرانی 23 صحیح است. »2« گزینهی 24 صحیح است. »3« گزینهی 25 صحیح است. »3« گزینهی 26 صحیح است. »2« گزینهی 27 صحیح است. »4« گزینهی 28 صحیح است. »4« گزینهی 29 صحیح است. »3« گزینهی 30

پاورپوینت مطالعات ششم: تصمیم گیری چیست؟

پاورپوینت مطالعات ششم؛

درس 3 تصمیم گیری چیست؟
درس 4 چگونه تصمیم بگیریم

دانلود پاورپوینت

پاورپوینت مطالعات اجتماعی کلاس ششم درس اول

پاورپوینت مطالعات اجتماعی

درس اول

مطالعات اجتماعی ششم

دانلود پاورپوینت

دانلود 7 کتاب کلاغ سفید گام به گام ششم دبستان

دانلود رایگان کتاب کامل کلاغ سپید (7 کتاب) گام به گام ششم دبستان به صورت pdf

هفت کتاب کلاغ سپید ششم دبستان
کتاب کلاغ سپید ششم ابتدایی

ویرایش جدید، چاپ 95-96

شامل دروس ریاضی، علوم تجربی، فارسی، نگارش، مطالعات اجتماعی، هدیه های آسمان، آموزش قرآن، تفکر و پژوهش

439 صفحه در یک فایل پی دی اف (pdf) رایگان

دانلود 7 کتاب کلاغ سپید ششم ابتدایی

دانلود مجموعه آزمون های عملکردی پایه ششم

مجموعه آزمون های عملکردی پایه ششم
شامل:

🔴26 آزمون ریاضی ششم📃
🔵 9 آزمون علوم ششم📃
🔴 7 آزمون مطالعات ششم 📃
🔵 2 آزمون فارسی ششم📃

دانلود مجموعه سوالات